3 Μαΐ 2009

Το Κατασταικό της ΠΕΕΠΟΘΕ

καταστατικο τησ πανελληνιασ επιστημονικησ ενωσησ εκπαιδευτικων "πολιτιστικών θεμάτων & καλλιτεχνικών αγωνων"

ΑΡΘΡΟ 1 Επωνυμία -Έδρα

Ιδρύεται Σωματείο επιστημονικό - πολιτιστικό με την επωνυμία "Πανελλήνια Ένωση Εκπαιδευτικών Πολιτιστικών Θεμάτων". Η σφραγίδα του σωματείου έχει σχήμα κύκλου και φέρει στην περιφέρεια την παραπάνω Επωνυμία, και στο μέσο το έτος ιδρύσεως.

Έδρα του Σωματείου ορίζεται ο Δήμος Πειραιά του Νομού Αττικής και ειδικότερα τα γραφεία της θα στεγάζονται επί της οδού Ελλήνων Προσκόπων αριθμό 9 Λεύκα, Πειραιάς.

ΣΚΟΠΟΣ - ΜΕΣΑ

ΑΡΘΡΟ 2

Σκοπός του Σωματείου είναι:

α) Η συσπείρωση των Εκπαιδευτικών όλων των βαθμίδων της εκπαίδευσης που επιθυμούν να ασχοληθούν με θέματα πολιτισμού με στόχο την δημιουργική συμβολή στην έρευνα, μελέτη και προώθηση θεμάτων της εκπαίδευσης που σχετίζονται με τα πολιτιστικά αγαθά.

β) Η προώθηση της μορφωτικής πολιτιστικής ευαισθητοποίησης των εκπαιδευτικών όλων των βαθμίδων της εκπαίδευσης.

γ) Η πολύπλευρη και ουσιαστική ενημέρωση των συναδέλφων εκπαιδευτικών για τα πολιτιστικά δρώμενα αλλά και για τα νέα Πολιτιστικά Προγράμματα στο χώρο της Εκπαίδευσης στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά και άλλων διεθνών διεργασιών.

δ) Η ανάπτυξη πρωτοβουλιών στον τομέα της έρευνας σε θέματα πολιτιστικού ενδιαφέροντος και πολιτιστικών προγραμμάτων στην

εκπαίδευση με ιδιαίτερη έμφαση στη διεπιστημονική συνεργασία και προσανατολισμό προς την κοινωνία και τις ανάγκες της.

ε) Η παροχή συνδρομής και εν γένει συμβουλευτικών υπηρεσιών σε εκπαιδευτικούς, συλλόγους, φορείς και άτομα που δραστηριοποιούνται στο τομέα του πολιτισμού και των πολιτιστικών προγραμμάτων.

ζ) Η ευαισθητοποίηση και ενημέρωση της εκπαιδευτικής κοινότητας και του ευρύτερου κοινού στα θέματα και προβλήματα της ανάπτυξης, της ενίσχυσης και της διάδοσης της πολιτισμικής παιδείας σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης.

ΑΡΘΡΟ 3

Οι παραπάνω σκοποί του σωματείου θα πραγματοποιούνται με τα εξής μέσα:

α) Με την ανάπτυξη στα μέλη της ευρύτερης κοινωνικής συνείδησης και επίγνωσης των δικαιωμάτων και των υποχρεώσεων των ανθρώπων του πνεύματος απέναντι στο κοινωνικό σύνολο.

β) Με τη διοργάνωση συμποσίων, σεμιναρίων, συζητήσεων, διαλέξεων, εκπαιδευτικών προγραμμάτων, με δημοσιεύσεις καθώς και με πολιτιστικές εκδηλώσεις αλλά και με τη συμμετοχή σε αντίστοιχες δραστηριότητες στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

γ) Με την έκδοση περιοδικού, εντύπων ή άλλων εκδόσεων που θα παρουσιάσουν την όλη δραστηριότητα της ένωσης και θα ενημερώνουν τους συναδέλφους εκπαιδευτικούς, πάνω σε διάφορα θέματα και προβλήματα πολιτιστικού ενδιαφέροντος, τη δημιουργία εξειδικευμένης βιβλιοθήκης και ειδικού αρχείου πληροφόρησης.

δ) Με την ενημέρωση της κοινής γνώμης, των πνευματικών ιδρυμάτων αλλά και των οργάνων της πολιτείας για την εθνική, πολιτιστική αλλά και κοινωνική αποστολή τόσο των υπευθύνων πολιτιστικών Θεμάτων όσο και των εκπαιδευτικών που ασχολούνται με πολιτιστικά προγράμματα, με διαλέξεις, δημοσιεύματα σε εφημερίδες και περιοδικά, με δημόσιες συζητήσεις, με ραδιοτηλεοπτικές εκπομπές, και άλλα πρόσφορα μέσα.

ε) Μέσα από την συνεργασία με την ΔΟΕ, την ΟΛΜΕ και την ΟΙΕΛΕ, με

την τοπική αυτοδιοίκηση, τους συλλόγους γονέων και κηδεμόνων, τους μαθητές αλλά και σπουδαστές Πανεπιστημιακών Σχολών σχετικών με τον Πολιτισμό, ΑΕΙ, ΤΕΙ επιστημονικά και πολιτιστικά σωματεία της χώρας και του εξωτερικού, αλλά και άλλους φορείς, Οργανισμούς ή Ενώσεις που η συνεργασία τους προσφέρεται για την επιδίωξη των σκοπών του Σωματείου.

ζ) Με κάθε άλλο πρόσφορο μέσο που συντελεί στην επίτευξη των σκοπών του Σωματείου.

ΜΕΛΗ - ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ - ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΟΡΟΙ ΕΙΣΟΔΟΥ ΚΑΙ ΑΠΟΒΟΛΗΣ ΑΥΤΩΝ

ΑΡΘΡΟ 4

Ενεργά μέλη του σωματείου μπορούν να γίνουν οι υπεύθυνοι Πολιτιστικών Θεμάτων και Καλλιτεχνικών Αγώνων καθώς και όλοι οι εκπαιδευτικοί όλων των βαθμίδων της εκπαίδευσης που ασχολούνται με τον πολιτισμό εκπονούν πολιτιστικά προγράμματα.

Η εγγραφή γίνεται με απόφαση του Δ. Σ. κατόπιν αιτήσεως των ενδιαφερομένων και εφόσον υπάρχουν οι παραπάνω προϋποθέσεις. Π' αυτό όσοι έχουν τα προσόντα που ορίζει το Καταστατικό αυτό και επιθυμούν να γίνουν μέλη, υποβάλλουν στο Διοικητικό Συμβούλιο του Σωματείου αίτηση, η οποία πρέπει να υποστηρίζεται και από τρία τουλάχιστον μέλη του Σωματείου. Η αίτηση πρέπει να εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο του Σωματείου, με τη νόμιμη πλειοψηφία, με απόφαση που λαμβάνεται με μυστική ψηφοφορία.

Τα μέλη γράφονται σε ειδικό μητρώο μελών με αύξοντα αριθμό και την ημερομηνία εγγραφής, το επάγγελμα, τη διεύθυνση κατοικίας και το έτος γέννησης.

Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα να καθορίσει ετήσια συνδρομή την οποία καταβάλλει υποχρεωτικά κάθε μέλος. Η ιδιότητα του μέλους αποκτάται αμέσως μετά την καταβολή του δικαιώματος εγγραφής.

Το δικαίωμα εγγραφής λήγει μια εβδομάδα προ των εκλογών.

ΑΡΘΡΟ 5

Τα μέλη έχουν δικαίωμα

α) Να μετέχουν στις γενικές συνελεύσεις και λοιπές συγκεντρώσεις και εκδηλώσεις της Ένωσης, να εκφράζονται ελεύθερα, να συντάσσουν προτάσεις και να τις υποβάλλουν σ' αυτές.

β) Να εκλέγουν το Διοικητικό Συμβούλιο και τα άλλα όργανα του Σωματείου και

να εκλέγονται σ' αυτά. γ) Να αποχωρούν του Σωματείου με έγγραφη αίτηση προς το Δ.Σ. περί

διαγραφής από το μητρώο των μελών, αφού εκπληρώσουν τις οικονομικές

τους υποχρεώσεις.

ΑΡΘΡΟ 6

Τα μέλη έχουν υποχρέωση:

α) Να εκπληρώνουν τις οικονομικές τους υποχρεώσεις.

β) Να ενεργούν σύμφωνα με το καταστατικό και τις αποφάσεις των γενικών συνελεύσεων και του Δ.Σ. για την εκπλήρωση των σκοπών της Ένωσης.

γ) Να προσέρχονται στις Γ. Σ. και λοιπές συγκεντρώσεις και εκδηλώσεις της Ένωσης και να εκφράζουν ελεύθερα τη γνώμη τους.

δ) Να συμμετέχουν ενεργά στη δραστηριότητα της με την προσωπική τους εργασία μέσα σε ένα από τα όργανα της Ένωσης ή με την τακτική προσωπική τους συμβολή σύμφωνα με πρόταση του Δ.Σ. ή άλλου αρμόδιου οργάνου της Ένωσης.

ΑΡΘΡΟ 7

Κάθε μέλος μπορεί να αποχωρεί από το μητρώο της Ένωσης ύστερα από γραπτή παραίτηση του που παραδίνεται στο Γενικό Γραμματέα του Σωματείου και απευθύνεται στο Διοικητικό Συμβούλιο και αφού προηγουμένως εκπληρώσει τις έως την ημέρα της υποβολής της παραίτησης ταμειακές του υποχρεώσεις. Επίσης χάνει την ιδιότητα του μέλους εκείνος που καθυστερεί τη συνδρομή 2 ετών και εκείνος που αντενεργεί στους σκοπούς του σωματείου και

στις αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων και του Δ. Σ. Η αίτηση για παραίτηση γίνεται δεκτή υποχρεωτικά από το Δ.Σ. αν υποβλήθηκε έγκαιρα και όπως ο Νόμος ορίζει, δηλαδή τρεις τουλάχιστον μήνες πριν από την λήξη του λογιστικού έτους (άρθρο 87 Α.Κ.)- Κατά την αποχώρηση χορηγείται από το Δ. Σ. στο μέλος που αποχωρεί σημείωμα για την αποχώρηση του υποχρεωτικά. Το μέλος που αποχωρεί ή παραιτείται δεν έχει κανένα δικαίωμα πάνω στην περιουσία του Σωματείου, ευθύνεται δε και για την καταβολή της εισφοράς του για τον χρόνο κατά τον οποίο διετέλεσε μέλος.

Η διαγραφή γίνεται, μετά από προηγούμενη κλήση του μέλους σε απολογία.

ΑΡΘΡΟ 8

Επίτιμα μέλη είναι δυνατό να ανακηρυχθούν μετά από αιτιολογημένη απόφαση του Δ. Σ. άτομα που συμβάλλουν με ζήλο στην πολιτιστική ανόρθωση και παρεμβαίνουν στο χώρο της Εκπαίδευσης. Εγγράφονται σε ιδιαίτερο βιβλίο, απαλλάσσονται από κάθε εισφορά ή οικονομική υποχρέωση και μετέχουν στις Γ. Σ. χωρίς ψήφο.

ΑΠΟΒΟΛΗ ΜΕΛΩΝ

ΑΡΘΡΟ 9

Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει δικαίωμα να διαγράφει κάθε μέλος το οποίο :1) Έχασε τις απαιτούμενες ιδιότητες για την εγγραφή. 2) Καθυστερεί την καταβλητέα εισφορά του για δύο (2) χρόνια από την ΐ\μέρα επιβολής της. Το μέλος που διαγράφεται με τον τρόπο αυτό μπορεί να επανέλθει ελεύθερα, αφού εκπληρώσει τις κανονισμένες υποχρεώσεις του. 3) Αντενεργεί στους σκοπούς του Σωματείου, δεν πειθαρχεί και δεν εκτελεί τις αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων των μελών του Σωματείου και του Διοικητικού Συμβουλίου.

Οι αποφάσεις του Δ.Σ. που αναφέρονται στο άρθρο αυτό και λαμβάνονται με την νόμιμη πλειοψηφία μπορούν να προσβληθούν στην πρώτη ύστερα από την απόφαση του Δ. Σ. τακτική Γενική Συνέλευση των μελών του Σωματείου

από το μέλος που διαγράφηκε. Η αναστολή δεν αναστέλλει την εκτέλεση της απόφασης του Δ. Σ. για διαγραφή.

Διαγραφή μέλους, που προσβλήθηκε στην τακτική Γενική Συνέλευση και ακυρώθηκε θεωρείται ότι δεν έγινε ποτέ.

Το αποβαλλόμενο μέλος μπορεί να προσφύγει και στις Δικαστικές αρχές για επανόρθωση του σύμφωνα με το άρθρο 88 Α. Κ.

ΠΟΡΟΙ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ

ΑΡΘΡΟ 10

Οι πόροι του ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ διακρίνονται σε τακτικούς και έκτακτους:

Τακτικοί είναι : Το δικαίωμα εγγραφής των μελών δηλαδή η ετήσια εισφορά (συνδρομή) των μελών που ορίζεται από τη Γ. Σ.

Έκτακτοι είναι:

α) Οι εισφορές των μελών προς κάλυψη εκτάκτων αναγκών, για την καταβολή και το ύψος των οποίων αποφασίζει επίσης η Γ. Σ.

β) Τα έσοδα από την έκδοση περιοδικού, εντύπου του σωματείου ή άλλων εκδόσεων.

γ) Τα τυχόν έσοδα από την οργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων της Ένωσης.

δ) Προσφορές, δωρεές και ευεργεσίες.

ε) Κάθε έσοδο προερχόμενο από την διαχείριση της περιουσίας του Σωματείου.

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ - ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ

Όργανα της ενώσεως είναι:

α) Η Γενική Συνέλευση (Γ.Σ.) που είναι το κυρίαρχο όργανο της Ένωσης και

εκλέγει το Διοικητικό Συμβούλιο και την Εξελεγκτική Επιτροπή. β) Το Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) που είναι το Διοικητικό όργανο της Ένωσης.

γ) Η Εξελεγκτική Επιτροπή (Ε. Ε.) που εποπτεύει και ελέγχει τις πράξεις του Δ.Σ.

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

ΑΡΘΡΟ 11

Οι γενικές συνελεύσεις διακρίνονται σε τακτικές και έκτακτες. Γενικές συνελεύσεις είναι δύο.

α) Η ετήσια που συγκαλείται από το Δ.Σ. μετά τη συμπλήρωση ενός έτους θητείας από την εκλογή της με θέματα:

Ενημέρωση των Γ.Σ. για εργασίες του Δ.Σ. Ισολογισμός Εσόδων και Εξόδων του Δ.Σ. Προϋπολογισμός εσόδων και εξόδων του επόμενου έτους, αποφασίζει για αναγραφή στην ημερήσια διάταξη της Συνέλευσης των θεμάτων για τα οποία θα ληφθεί απόφαση.

β) Η Διετής Τακτική Γενική Συνέλευση που τη συγκαλεί το Δ.Σ. στο τέλος του Δεύτερου Έτους της θητείας του με θέματα:

Απολογισμός των εργασιών του Δ.Σ. Ταμιακός απολογισμός

Έκθεση Διοικητικού και διαχειριστικού ελέγχου από την Εξελεγκτική Επιτροπή.

Έλεγχος των πεπραγμένων του Δ.Σ. από μέλη της Ένωσης. Έγκριση ή όχι των εργασιών του Δ.Σ. Προτάσεις - εισηγήσεις. Εκλογή νέου Δ.Σ. και Ε.Ε.

Έκτακτη Γενική Συνέλευση συγκαλείται όταν τούτο κριθεί αναγκαίο από το Δ.Σ. ή το ζητήσει το 1/5 των μελών με έγγραφη αίτηση προς το Δ.Σ., στην οποία ορίζουν και τα θέματα της συζητήσεως. Στη δεύτερη περίπτωση το Δ.Σ. είναι υποχρεωμένο να συγκαλέσει τη Γ.Σ. μέσα σε δεκαπέντε (15) μέρες το πολύ από την υποβολή της αιτήσεως. Εάν το Δ.Σ. δεν εκτελέσει αυτό, δηλ. την σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης, μπορεί να εξαναγκασθεί σ'αυτό είτε δικαστικά, είτε από την προϊσταμένη αρχή που εξουσιοδοτείται

για τον σκοπό αυτό με το άρθρο αυτό. Ο τρόπος και η διαδικασία σύγκλησης έκτακτης Γ.Σ. είναι ίδιος όπως και για τακτική Γ.Σ.

Η Γενική Συνέλευση τακτική ή έκτακτη πραγματοποιείται όταν βρίσκονται παρόντα το 1/2 των ταμειακά τακτοποιημένων μελών. Σε περίπτωση μη απαρτίας η Γ.Σ. πραγματοποιείται την ίδια ημέρα της επόμενης εβδομάδας, την ίδια ώρα, στον ίδιο τόπο και τα ίδια θέματα με οσαδήποτε μέλη.

Σε κάθε Γ.Σ. τακτική ή έκτακτη εκλέγεται Τριμελές Προεδρείο, που διευθύνει και τηρεί τα πρακτικά με επιμέλεια του Γενικού Γραμματέα του Δ. Σ.

Οι αποφάσεις λαμβάνονται με ψηφοφορία. Κάθε ψηφοφορία στη Γενική Συνέλευση που αφορά αρχαιρεσίες ή ζητήματα εμπιστοσύνης προς την Διοίκηση γίνεται μυστική. Οι άλλες ψηφοφορίες γίνονται από την πλειοψηφία των παρόντων μελών με την ανάταση του χεριού, εκτός εάν το τέταρτο των ψήφων που είναι παρόντες ζητήσουν με ονομαστική κλήση ή με ψηφοδέλτια ψηφοφορία, οπότε εφαρμόζεται ο τρόπος ψηφοφορίας που ζητήθηκε.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

ΑΡΘΡΟ 12

Η σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης γνωστοποιείται δεκαπέντε ημέρες πριν από την ημέρα που θα συνέλθει αυτή, με τοιχοκόλληση στα γραφεία του Σωματείου, με δημοσίευση σε μία τουλάχιστον εφημερίδα ή με κάθε άλλο μέσον. Οι προσκλήσεις για τις Γενικές Συνελεύσεις πρέπει να αναγράφουν με σαφήνεια τον τόπο, την ημέρα και την ώρα της Συνέλευσης, τα θέματα που θα συζητηθούν και εάν η Συνέλευση είναι τακτική ή έκτακτη, υπογράφονται δε από τον Πρόεδρο και τον Γενικό Γραμματέα του Δ.Σ. ή της Ε.Ε., όταν συγκαλείται από αυτήν.

ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΜΕΛΩΝ ΑΠΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

ΑΡΘΡΟ 13

Κάθε μέλος που καθυστερεί την συνδρομή του δεν δικαιούται να μετέχει σε καλούμενη τακτική ή έκτακτη Γενική Συνέλευση. Γ Δεκαήμερο Μαρτίου.

Μέλη που καθυστερούν τις συνδρομές λαμβάνουν μέρος στις Συνελεύσεις εφόσον πριν από την έναρξη της Συνέλευσης τακτοποιηθούν ταμειακά.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΛΗΨΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ - ΑΠΑΡΤΙΑ

ΑΡΘΡΟ 14

Οι αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων λαμβάνονται κατά πλειοψηφία του μισού συν μιας ψήφου από τα μέλη που είναι παρόντα και είναι άκυρες αν η Συνέλευση δεν έχει απαρτία. Για να θεωρηθεί η Γενική Συνέλευση ότι βρίσκεται σε απαρτία απαιτείται η παρουσία του μισού τουλάχιστον του όλου αριθμού των ταμειακά εντάξει μελών. Εάν κατά την πρώτη Συνέλευση δεν υπάρξει απαρτία, συνέρχεται νέα Συνέλευση μετά παρέλευση οκτώ (8) ημερών από την ημέρα που συνήλθε η πρώτη, χωρίς νέα πρόσκληση, διότι θεωρείται ότι ισχύει η πρόσκληση που στάλθηκε για την πρώτη Συνέλευση, οπότε για να σχηματισθεί απαρτία αρκεί η παρουσία του 1/4 των μελών που είναι ταμειακά εντάξει. Εάν και κατά την δεύτερη αυτή Συνέλευση δεν υπάρξει απαρτία, συνέρχεται και για τρίτη φορά η Συνέλευση με την τήρηση των προαναφερόμενων και κατά την οποία Συνέλευση θεωρείται ότι βρίσκεται σε απαρτία οσαδήποτε μέλη και αν είναι παρόντα. Και κατά την δεύτερη και κατά την τρίτη Συνέλευση τα μέλη συνέρχονται στον ίδιο τόπο και την ίδια ημέρα της εβδομάδος και την ίδια ώρα.

ΕΞΑΚΡΙΒΩΣΗ ΑΠΑΡΤΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

ΑΡΘΡΟ 15

Η απαρτία βεβαιώνεται στην αρχή της Συνεδρίασης με το βιβλίο παρουσιών των μελών που ανοίχθηκε γΓαυτόν τον σκοπό στο οποίο, αφού αναγραφεί η

καλούμενη Συνέλευση, καταχωρείται το ονοματεπώνυμο, ο αριθμός του μητρώου του μέλους και δίπλα η υπογραφή, είναι δε έγκυρη η Συνέλευση οσαδήποτε μέλη και αν αποχωρήσουν ύστερα από αυτά.

ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

ΑΡΘΡΟ 16

Οι αποφάσεις της Συνέλευσης καταχωρούνται σε ιδιαίτερο βιβλίο, το οποίο τηρείται με επιμέλεια του Γενικού Γραμματέα του Δ.Σ., ο οποίος αν το ζητήσει βοηθείται από πρακτικογράφο που ορίζεται από τον Πρόεδρο της Συνέλευσης και εγκρίνεται από αυτήν.

ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ

ΑΡΘΡΟ 17

Σε τακτική ή σε έκτακτη Γ. Σ. αν παραστεί ανάγκη εκλέγονται το Δ. Σ. και η Εξελεγκτική Επιτροπή με διετή θητεία. Για τη διεξαγωγή των αρχαιρεσιών εκλέγεται Τριμελής Εφορευτική Επιτροπή που φροντίζει για τη νόμιμη διεξαγωγή τους, τήρηση της τάξεως, αποφασίζει για τις ενστάσεις και τηρεί τους εκλογικούς καταλόγους. Τα τρία μέλη της Εφορευτικής Επιτροπής εκλέγουν τον Πρόεδρο της. Αιτήσεις για υποψηφιότητες υποβάλλονται από τους ενδιαφερομένους. Το ψηφοδέλτιο είναι Ενιαίο. Πα το Δ.Σ. εκλέγονται 7 μέλη και 3 αναπληρωματικά κατά σειρά επιτυχίας. Για την Ε.Ε. εκλέγονται 3 μέλη και 2 αναπληρωματικά.

Κάθε ψηφοφόρος σταυρώνει μέχρι επτά μέλη για το Δ. Σ. εκ του Καταλόγου των υποψηφίων. Πα την Ε.Ε. εκλέγονται όσοι λάβουν περισσότερους ψήφους.

ΑΡΘΡΟ 18

Μετά την εκλογή η Εφορευτική Επιτροπή παραδίνει το εκλογικό υλικό στον σύμβουλο που πλειοψήφισε, ο οποίος το φυλάσσει για ενδεχόμενη υποβολή ενστάσεων.

ΑΡΘΡΟ 19

Το Δ. Σ. είναι επταμελές (7μελές) και εκλέγεται από την Γενική Συνέλευση των μελών με μυστική ψηφοφορία και με σχετική πλειοψηφία. Μέσα σε 5 ημέρες από την εκλογή του συγκροτείται σε σώμα, ύστερα από πρόσκληση του πλειοψηφίσαντος συμβούλου.

Εκλέγει σε μυστική ψηφοφορία Πρόεδρο, αντιπρόεδρο, Γ. Γραμματέα, Ταμία και 3 Μέλη, ενώ οι τρεις (3) αναπληρωματικοί αντικαθιστούν εκείνα τα μέλη του Δ.Σ. που εκπίπτουν ή πεθαίνουν.

Το παλιό Δ.Σ. υποχρεώνεται να παραδώσει στο νέο Δ, Σ. τη σφραγίδα, τα βιβλία, το ταμείο και όλο το αρχείο του σωματείου. Σε περίπτωση παραιτήσεως ή εκπτώσεως τακτικού μέλους του Δ.Σ. γίνεται αναπλήρωση αυτού από το πρώτο κατά σειρά επιτυχίας αναπληρωματικό μέλος.

Σε περίπτωση παραιτήσεως της πλειοψηφίας του Δ. Σ. και αδυναμίας να αναπληρωθεί από τα αναπληρωματικά μέλη, αυτό θεωρείται ολόκληρο παραιτηθέν και διενεργούνται μέσα σε 15 ημέρες αρχαιρεσίες σε έκτακτη Γενική Συνέλευση με την ευθύνη και την φροντίδα της Ε. Ε. το ίδιο γίνεται σε περίπτωση που ολόκληρο το Δ.Σ. εκπέσει με απόφαση έκτακτης Γ.Σ. η παραιτηθεί.

Σε περίπτωση παραιτήσεως τακτικού μέλους του Δ. Σ. από τη θέση του Προέδρου, Αντιπροέδρου κλπ. γίνεται εκλογή μεταξύ των τακτικών μελών του Δ. Σ. για ανάδειξη άλλου μέλους στη θέση του παραιτηθέντος.

Η παραίτηση υποβάλλεται γραπτά στο Δ.Σ., το οποίο είναι υποχρεωμένο να την κάνει δεκτή ή όχι μέσα σε 8 ημέρες. Μετά την παρέλευση του χρόνου αυτού, εφ1 όσον το Δ.Σ. δεν πάρει θέση, η παραίτηση γίνεται αποδεκτή.

Στην περίπτωση αυτή μπορεί ολόκληρο το Δ.Σ. να αναμορφωθεί με μυστική ψηφοφορία, εφόσον αυτή κριθεί αναγκαία και την θελήσει η πλειοψηφία.

Μέλος του Δ.Σ. που απουσιάζει αδικαιολόγητα από τρεις κατά σειρά τακτικές συνεδριάσεις, αυτοδικαίως εκπίπτει και αντικαθίσταται από το αναπληρωματικό μέλος που έχει σειρά.

ΑΡΘΡΟ 20

Το Δ. Σ. διοικεί υπεύθυνα το σωματείο βάση του Καταστατικού και των αποφάσεων των Γ. Σ. Αποφασίζει για κάθε θέμα που εισηγείται ο Πρόεδρος και αφορά την εκπλήρωση των σκοπών του Σωματείου. Διορίζει και παύει το υπαλληλικό προσωπικό του Σωματείου τηρώντας τον Νόμο και καθορίζει την σύμφωνα με τον Νόμο αντιμισθία του, τις υποχρεώσεις και τα καθήκοντα τους. Συγκαλεί τη Γενική Συνέλευση τακτικά μια φορά τον χρόνο και έκτακτα όσες φορές απαιτεί αυτό το συμφέρον του Σωματείου. Ένα μήνα πριν από την λήξη της χρήσης είναι υποχρεωμένο το Δ.Σ. να συντάσσει απολογισμό εσόδων και εξόδων της Διοίκησης και να τον υποβάλλει για έγκριση στη Γενική Συνέλευση μαζί με έκθεση της Εξελεγκτικής Επιτροπής και γενικά ασχολείται με κάθε θέμα για το οποίο δεν ορίζει ο Νόμος και το Καταστατικό.

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ - ΑΠΑΡΤΙΑ

ΑΡΘΡΟ 21

Το Δ.Σ. συνεδριάζει τακτικά μια φορά το 15μερο ύστερα από πρόσκληση του προέδρου και έκτακτα, όταν υπάρχει λόγος με πρόσκληση του προέδρου ή όταν το ζητήσουν έγγραφα τρεις από τους συμβούλους, με γνωστοποίηση των θεμάτων της ημερήσιας διατάξεως. Το Δ. Σ. βρίσκεται σε απαρτία εφ1 όσον είναι παρόντα τέσσερα μέλη.

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΜΕΛΩΝ Δ.Σ.

ΑΡΘΡΟ 22

Ο Πρόεδρος συγκαλεί με το Γενικό Γραμματέα τις συνεδριάσεις του Δ.Σ. καταρτίζει με τον Γενικό Γραμματέα την ημερήσια Διάταξη κάθε συνεδριάσεως, προεδρεύει και διευθύνει τις συνεδριάσεις του Δ.Σ. και των Γ.Σ. εκπροσωπεί το σωματείο σε κάθε δικαστική ή διοικητική αρχή ή άλλη αρχή, επίσης δε και εξώδικα σε όλες του τις σχέσεις. Φροντίζει την πιστή εφαρμογή

του καταστατικού, υπογράφει με το Γενικό Γραμματέα και τα υπόλοιπα μέλη του Δ.Σ. όλα γενικά τα έγγραφα. Συντάσσει με το Γενικό Γραμματέα, το διοικητικό απολογισμό και με τον ταμία τον οικονομικό απολογισμό και με τον ταμία τον οικονομικό απολογισμό του έτους. Τον πρόεδρο σε περίπτωση απουσίας αναπληρώνει σε όλες τις αρμοδιότητες ο αντιπρόεδρος και όταν αυτός κωλύεται ή απουσιάζει τον αναπληρώνει εκείνος από τους Συμβούλους που συγκέντρωσε στις αρχαιρεσίες τις περισσότερες ψήφους.

ΑΡΘΡΟ 23

Ο Γενικός Γραμματέας έχει την ευθύνη των γραφείων, διεξάγει την αλληλογραφία, φυλάσσει την σφραγίδα του Σωματείου και το αρχείο αυτού και τηρεί τα βιβλία του σωματείου δηλαδή:

α) το μητρώο των μελών του σωματείου

β) το βιβλίο πρακτικών συνελεύσεων των Γ.Σ.

γ) το βιβλίο πρακτικών του Δ. Σ.

Συγκαλεί με τον Πρόεδρο την ημερήσια διάταξη κάθε συνεδριάσεως συντάσσει και υπογράφει με τον Πρόεδρο και τα λοιπά μέλη τα πρακτικά του Δ.Σ. Τον Γενικό Γραμματέα όταν απουσιάζει αναπληρώνει ένας από τους συμβούλους που ορίζεται από τα Δ.Σ.

ΑΡΘΡΟ 24

Ο ταμίας εισπράττει τις συνδρομές των μελών και κάθε άλλο έσοδο του σωματείου. Καταθέτει τις εισπράξεις του σωματείου σε μια από τις ελληνικές τράπεζες, μπορεί να διαχειρίζεται με απόφαση του Δ.Σ. κάποιο ποσό για τις έκτακτες ανάγκες του σωματείου. Τηρεί τα βιβλία που έχουν σχέση με το Ταμείο, συντάσσει με τον Πρόεδρο και τον Γενικό Γραμματέα τον οικονομικό απολογισμό του έτους που έληξε ύστερα από προηγούμενο έλεγχο από την Εξελεγκτική Επιτροπή και τον προϋπολογισμό του επομένου έτους οι οποίοι υποβάλλονται στην τακτική Γενική Συνέλευση προς έγκριση. Ευθύνεται για την διαχείριση της κινητής και ακίνητης περιουσίας του Σωματείου καθώς και

για την γενική οικονομική του κατάσταση Όταν απουσιάζει ο ταμίας αναπληρώνεται από ένα μέλος του Δ. Σ.

ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ - ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

ΑΡΘΡΟ 25

Οι Σύμβουλοι βοηθούν το Προεδρείο στη διεξαγωγή των εργασιών του. Το Δ.Σ. για καταμερισμό των εργασιών του αναθέτει στους συμβούλους ορισμένες αρμοδιότητες του.

ΑΡΘΡΟ 26

Η εξελεγκτική επιτροπή αποτελείται από τρία (3) μέλη που εκλέγονται από την τακτική γενική συνέλευση για διετή (2) θητεία όπως το Δ. Σ. Ασκεί έλεγχο διοικητικό και οικονομικό στις πράξεις του Δ. Σ.

Η Ε. Ε. ελέγχει και εποπτεύει το Δ.Σ., σε όλη την Διοικητική του δράση. Το Δ.Σ. είναι υποχρεωμένο να παραδώσει στην Ε.Ε. τα βιβλία διοικήσεως και διαχειρίσεως εφόσον τούτο ζητηθεί από την Ε.Ε. Η Ε.Ε. εκλέγει τον πρόεδρο της ο οποίος διευθύνει τις συνεδριάσεις. Συνεδριάζει μια φορά το εξάμηνο ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου και όταν προκύψει θέμα. Στο τέλος της διετίας, συντάσσει έκθεση διοικητικού ελέγχου του Δ. Σ. την οποία υποβάλλει στη τακτική Γ. Σ. Έχει το δικαίωμα να συγκαλεί και μία έκτακτη Γενική Συνέλευση μέσα στο έτος της θητείας της, να θέτει ζήτημα εμπιστοσύνης στο Δ. Σ. εφόσον διαπιστωθεί αναμφισβήτητα παρεκτροπή του από τις βασικές διατάξεις του Καταστατικού. Το δικαίωμα αυτό έχει την έννοια της υποχρεωτικής μέσα στο έτος σύγκλησης έκτακτης Γενικής Συνέλευσης από την Εξελεγκτική Επιτροπή, αλλά μόνον εφ'όσον υπάρχουν αποδείξεις για οικονομικές ατασθαλίες του Δ. Σ. και για βαρειά αμέλεια του σχετικά με τα διοικητικά του καθήκοντα. Σε περίπτωση που θα διαπιστωθεί προσπάθεια δυσφήμισης του Δ. Σ. από μέρους της Ε.Ε., αυτή με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται με σχετική πλειοψηφία εκπίπτει από το αξίωμα της. Σε περίπτωση παραιτήσεως μέλους Ε. Ε. αντικαθίσταται από το

αναπληρωματικό μέλος που έχει σειρά.

ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΑΡΘΡΟ 27

Οι επιτροπές εργασίας συγκροτούνται από το Δ.Σ. για καλύτερη προώθηση του σκοπού του σωματείου. Βοηθούν το Δ.Σ. στην υλοποίηση των αποφάσεων της. Εισηγούνται στο Δ.Σ. τον προγραμματισμό του ειδικού έργου της, για έγκριση. Για την λειτουργία των επιτροπών ευθύνεται το Δ.Σ. Οι επιτροπές αυτές δεν μπορούν να οικειοποιούνται τις αρμοδιότητες του Δ.Σ. και να ενεργούν χωρίς την έγκριση αυτού.

Για την επίτευξη των σκοπών της Ένωσης προτείνεται η δημιουργία πέντε επιτροπών εργασίας στις οποίες μπορούν να πάρουν μέρος τα τακτικά μέλη.

1. Επιτροπή εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων

Διοργάνωση συνεδρίων, ημερίδων, σεμιναρίων, εργαστηρίων.

Διεξαγωγή πιλοτικών προγραμμάτων

Συνεχιζόμενη επιμόρφωση των μελών

2. Επιτροπή Επικοινωνίας και ενημέρωσης

Ανάπτυξη της επικοινωνίας και συνεργασίας μεταξύ των μελών και των εκπαιδευτικών που εκπονούν προγράμματα

Συνεργασίες με φορείς

Αλληλογραφία

3. Επιτροπή Συνεργασιών (επιτροπή Πολιτ.εκδηλώσεων)

Ανάπτυξη κοινών δράσεων με φορείς της εκπαίδευσης, αλλά και ΜΚΟ και ιδρύματα που ασχολούνται με τον πολιτισμό.

4. Επιτροπή Μελετών και Έρευνας

Διεξαγωγή μελετών και ερευνών

Υποστήριξη ερευνητικών δραστηριοτήτων πολιτιστικού περιεχομένου

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΔΙΑΛΥΣΗ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ

ΑΡΘΡΟ 28

Το παρόν καταστατικό είναι δυνατό να τροποποιηθεί με απόφαση της Γ. Σ.

που συγκαλείται ειδικά για το λόγο αυτό και ύστερα από πρόταση τουλάχιστον τριών ταμειακά εντάξει μελών τα οποία είναι υποχρεωμένα να υποβάλλουν και το προσχέδιο των προτεινομένων τροποποιήσεων, αλλιώς δεν συγκαλείται για τον σκοπό αυτό η Συνέλευση.. Η καταστατική αυτή Γ.Σ. για να έχει απαρτία πρέπει να είναι παρόντα τα μισά συν ένα από τα ενεργά μέλη (ταμειακώς εντάξει) του Σωματείου και η απόφαση να παρθεί από τα 3/4 των παρόντων μελών με πλειοψηφία.

ΑΡΘΡΟ 29

Το σωματείο διαλύεται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται με πλειοψηφία των 3/4 των ταμειακά εντάξει μελών που συγκαλούνται ψ αυτό σε Συνέλευση. Επίσης το Σωματείο διαλύεται όταν τα μέλη του μειώθηκαν σε λιγότερα από δέκα.

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΑΡΘΡΟ 30

Κάθε θέμα που δεν προβλέπεται από το παρόν καταστατικό, ρυθμίζεται από τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα και από τους Νόμους.

Λεπτομέρειες που αφορούν θέματα λειτουργικά και οργανωτικά μπορούν να ρυθμίζονται με εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας του σωματείου που συντάσσεται από το Δ.Σ. και εγκρίνεται από τη Γ. Σ.

ΑΡΘΡΟ 31

Μέχρι την έγκριση του παρόντος καταστατικού το σωματείο διοικείται από προσωρινό πενταμελές Δ.Σ. που εκλέγεται από τα ιδρυτικά του μέλη.

Μέσα σε ένα μήνα από την έγκριση του παρόντος καταστατικού το προσωρινό Δ.Σ. συγκαλεί Γ.Σ. για να εκλεγεί το πρώτο Δ.Σ. και η πρώτη Ε. Ε.

ΑΡΘΡΟ 32

Το παρόν καταστατικό που αποτελείται από τριάντα δύο (32) άρθρα, διαβάστηκε, συζητήθηκε και ψηφίστηκε κατ" άρθρο και στο σύνολο του, από τα ιδρυτικά μέλη του που συνήλθαν για τον σκοπό αυτό σε συνεδρίαση σήμερα στις 11 Απριλίου 2005 ημέρα Δευτέρα

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου