27 Νοε 2010

Εξουσιοδότηση

Ε Ξ Ο Υ Σ Ι Ο Δ Ο Τ Η Σ Η

Ο/Η υπογράφων/ουσα ………………………………………………………

όνομα επώνυμο πατρώνυμο

κάτοικος ………………………………………………………………………………

(οδός, αριθμ, περιοχή)

κάτοχος του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας με αριθ. ……………………….

εξουσιοδοτώ τον δικηγόρο Αθηνών Γεώργιο Αθ. Σταματόπουλο (ΑΜ ΔΣΑ 11798) και του δίνω την εντολή ασκήσει αγωγή, να παρασταθεί και να με εκπροσωπήσει ως πληρεξούσιος δικηγόρος μου ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών κατά τη συζήτηση της άνω αγωγής μου κατά του Ελληνικού Δημοσίου με αίτημα την καταβολή της ειδικής μηνιαίας πρόσθετης αμοιβής του νόμου 3205/2003 (αρ.8, παρ. 21) αναδρομικά, με το νόμιμο τόκο, τις λοιπές προσαυξήσεις και τη δικαστική μου δαπάνη, στην αρχική και σε κάθε μετ’ αναβολή δικάσιμο. Γενικά να ενεργεί για λογαριασμό μου κάθε διαδικαστική ή εξώδικη πράξη που απαιτείται για την επιτυχή εκτέλεση της εντολής, κτην αναγκαστική εκτέλεση της αποφάσεως που θα εκδοθεί, καθώς και κάθε πράξη απαραίτητη για την ευνοϊκή περάτωση της εντολής, ακόμη κι αν δεν αναφέρεται ειδικά στο παρόν. Ενδεικτικά, να υποβάλλει αιτήσεις και να λαμβάνει έγγραφα και στοιχεία που με αφορούν προσωπικώς από κάθε δικαστήριο κι από κάθε διοικητική αρχή.

Περαιτέρω, να ασκήσει ένδικα μέσα και βοηθήματα, παρεμβάσεις, ενώπιον κάθε αρχής κάθε αρμοδίου Δικαστηρίου οποιουδήποτε βαθμού και δικαιοδοσίας για την υποστήριξη και επιτυχή περάτωση της ανωτέρω υποθέσεώς μου, και ειδικότερα κατά της εκδοθησομένης αποφάσεως επί της ανωτέρω αγωγής μου και να με εκπροσωπεί ενώπιόν τους σε κάθε συζήτηση και κάθε άλλη διαδικαστική πράξη. Να παραιτείται εν μέρει ή εν όλω από την αγωγή ή από ένδικο μέσο ή βοήθημα που έχει ασκηθεί ή δύναται να ασκηθεί και να διορίζει άλλον ή άλλους μετα- πληρεξουσίους δικηγόρους.

Τέλος δηλώνω με την παρούσα ότι εγκρίνω όλες τις πράξεις της προδικασίας της ανωτέρω αγωγής μου και των βάσει της παρούσας ενεργειών του εντολοδόχου δικηγόρου ως νόμιμες, έγκυρες, ισχυρές και σαν να έχουν γίνει από εμένα και διορίζω τον εντολοδόχο δικηγόρο αντίκλητό μου για τα θέματα της προαναφερομένης υποθέσεώς μου.

……………………. …………. …. ………. 2010

(τόπος ημερομηνία)

Ο/Η Εξουσιοδοτών/ούσα

(Βεβαίωση γνησίου υπογραφής από ΚΕΠ ή

Αστυνομικό Τμήμα)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου